;

Post Details

Us swarg se kya lena jismein tum nahin ,
aur us nark se kya darna jismein tum saath ho